1. Italianshop is gevestigd op - Postbus 102 - 1960 AC te Heemskerk.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Italianshop. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

3. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van Italianshop. Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden.

4. Italianshop verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

5. Alle aanbiedingen van Italianshop zijn vrijblijvend. Italianshop.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

6. Alle prijzen zijn in euros en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en incl. BTW, echter excl. bezorgkosten.

7. Italianshop verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is.

8. De afnemer kan zelf één van de mogelijke betalingsmethoden kiezen tijdens de bestelprocedure op de website.

9. Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode.

10. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een e-mail met op het door hem/haar opgegeven bestelling via het opgegeven e-mailadres.

11. Gratis bezorging geld enkel voor opgegeven regio plaatsen, vanaf een minimale besteding van € 150,00 inclusief BTW.

12. Na de bestelling worden de goederen verzonden nadat de betaling door Italianshop ontvangen is.

13. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Italianshop overschreden wordt, zal Italianshop de afnemer hiervan (via fax, e-mail of telefoon) in kennis stellen.

14. Italianshop behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

15. Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor Italianshop. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Italianshop kunnen worden uitgesloten.

16. Italianshop houdt zich het recht voor een opvolgende jaargang te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is. Italianshop.nl zal de afnemer hiervan vóór levering op de hoogte stellen.

17. Italianshop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

18. De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres.

19. Italianshop zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Italianshop zal de afnemer hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

20. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

21. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Italianshop.nl, mits de afnemer daarvoor toestemming heeft verleend door zich aan te melden voor de nieuwsbrief.

22. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Italianshop deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

23. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Italianshop website, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten, en beelden berusten bij Italianshop. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Italianshop, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

24. Afnemers en bezoekers van de Italianshop website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Italianshop geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

25. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Italianshop is het Nederlands recht van toepassing.

26. Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met Italianshop - Postbus 102 - 1960 AC Heemskerk.

27. Italianshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 34195127.

28. Het BTW nummer is NL-190474117.B01